Spracovanie cookies

Náš e-shop a partneri potrebujú Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby Vám mohli zobrazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky

Všeobecné dodacie a platobné podmienky
spoločnosti Caparol Slovakia, s.r.o.

 

Obchodná spoločnosť Caparol Slovakia,  s r.o., so sídlom  Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava,  IČO: 35684992, zapísaná v OR OS BA I, odd. S.r.o., vložka č.: 10510/B, za ktorú koná Ing. Miroslav Krška, konateľ,

                                     

stanovuje týmto

 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka tieto

 

Všeobecné dodacie a platobné podmienky

spoločnosti Caparol Slovakia, s.r.o. (ďalej jen "podmienky"):

 

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Dodávateľ podľa týchto podmienok dodáva a odovzdáva odberateľovi tovar na základe objednávok odberateľa, a to v množstve a za podmienok stanovených objednávkou odberateľa akceptovanou dodávateľom a týmito podmienkami; v prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, riadi sa podmienkami dodávok tovaru tiež touto rámcovou kúpnou zmluvou. Odberateľ sa zaväzuje tento tovar od dodávateľa kúpiť, prijať ho do svojho vlastníctva a za tieto dodávky zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu v dohodnutej výške.
 2. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky dodávky tovaru, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade medzi stranami dohodnuté niečo iné. V prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, tvoria tieto podmienky prílohu tejto rámcovej kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Každá kúpna zmluva vzťahujúca sa na konkrétnu dodávku tovaru (ďalej len kúpna zmluva“), na ktorej základe bude tovar odberateľovi dodávaný, bude za dodávateľa uzavieraná výlučne povereným zamestnancom dodávateľa, ktorý sa odberateľovi preukáže písomným splnomocnením štatutárneho orgánu. Záväzok dodávateľa na dodanie konkrétneho objednaného tovaru nadobúda účinnosť okamihom prijatia (akceptácie) objednávky odberateľa. Objednávka je akceptovaná v momente, kedy dodávateľ doručí písomné potvrdenie tejto akceptácie odberateľovi, alebo v momente, kedy dodávateľ dodá objednaný tovar odberateľovi. K akceptácii objednávky odberateľa podľa tohto odseku obchodní zástupcovia dodávateľa nemajú splnomocnenie.
 4. V prípade prijatia objednávky podľa týchto podmienok obdrží odberateľ tovar s dodacím listom alebo písomné potvrdenie o tomto prijatí. Do tohto momentu nevzniká dodávateľovi povinnosť k dodávke tovaru na základe uskutočnenej objednávky. Odberatelia berú na vedomie, že akékoľvek ponuky tovaru dodávateľa, pokiaľ nedošlo k akceptácii objednávky, sú nezáväzné, pokiaľ nie je písomne uvedené niečo iné.

 

 

II.

Objednávky tovaru

 1. Akékoľvek objednávky, ktoré odberateľ uskutoční, sú záväzné a neodvolateľné, s výnimkami ďalej uvedenými.
 2. Tovar je možné objednať tak, že objednávka bude odovzdaná v písomnej forme osobne, faxom alebo e-mailom.
 3. Každá samostatná objednávka je považovaná za samostatnú zákazku.
 4. Objednávku je možné vziať späť len písomne, a to iba do momentu, než je prijatie objednávky potvrdené zo strany dodávateľa. V takom prípade je potrebné, aby prejav vôle odberateľa smerujúci k späť vzatiu objednávky bol doručený dodávateľovi pred tým, než dodávateľ odošle odberateľovi potvrdenie objednávky, inak je toto späť vzatie neúčinné. V prípade, že bude späť vzatie objednávky odberateľom uskutočnené neskôr, než je uvedené v predchádzajúcej vete, a ide o objednávku tzv. netónovaných materiálov, dodávateľ môže odberateľovi potvrdiť účinné späť vzatie objednávky.
 5. Objednávka musí obsahovať :
      1. špecifikácia objednávaného produktu
      2. presný názov produktu event. obj. číslo
      3. veľkosť balenia
      4. množstvo
      5. jednotky množstva
      6. odtiene
      7. ceny
      8. platobné podmienky
      9. identifikácia objednávateľa, vrátane fakturačnej adresy IČO, DIČ
      10. označenie kontaktnej osoby odberateľa a tel. spojenia
      11. požadované miesto a termín dodania
      12. v prípade doobjednania tónovaného materiálu je potrebné uviesť aj číslo faktúry 1. dodávky

 

III.
  Dodanie tovaru

        Miestom plnenia objednávky a miestom dodania tovaru je prevádzkareň dodávateľa – sklad na adrese: Bojnická 20, 831 04 Bratislava.

 1. Odberateľ je oprávnený v objednávke uviesť iné požadované miesto dodania tovaru, odlišné od miest uvedených v predchádzajúcom odstavci.
 2. Pre prípad, že odberateľ požaduje dodanie tovaru na iné miesto plnenia v zmysle ust. čl. III ods. 2 týchto podmienok, platia pre realizáciu dopravy takto objednaného tovaru Pravidlá pre organizáciu dopravy tovaru zákazníkom (ďalej len "pravidlá"). Tieto pravidlá tvoria prílohu č. 1 týchto podmienok a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom rámcovej kúpnej zmluvy, prípadne uskutočnením objednávky, odberateľ potvrdzuje, že bol s týmito pravidlami zoznámený, a súčasne prehlasuje, že bude tieto pravidlá rešpektovať vrátane ich ustanovení upravujúcich výšku a podmienky príspevkov na dopravu. Konkrétny spôsob realizácie dopravy odberateľom volí dodávateľ v závislosti na optimalizácii dopravy tovaru odberateľom, čo odberatelia berú na vedomie. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, vrátane výšky príspevkov na dopravu, pričom je povinný o tejto zmene odberateľa bez zbytočného odkladu informovať.
 3. Dodávateľ splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, ktoré bolo určené v akceptovanej objednávke.
 4. V prípade plnenia priamo zo skladu dodávateľa zaistí dodávateľ naloženie tovaru na prepravný prostriedok odberateľa.
 5. Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehotách závislých na druhu tovaru. Všeobecná lehota na dodanie tovaru predstavuje max. 21 pracovných dní; v prípade vybraných produktov alebo odtieňov tovaru, ktoré sú takto označené v ponuke dodávateľa, je dodacia lehota max. 10 týždňov.
 6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty v prípade, že táto skutočnosť bola zapríčinená prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli dodávateľa (vyššia moc, dopravné ťažkosti apod.), pokiaľ nie je možné rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V takomto prípade je vylúčený tiež nárok na náhradu škody spôsobenej tým, že tovar nebol dodaný včas.
 7. V prípade, že dôjde k omeškaniu s dodávkou tovaru, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ust. § 344 a nasl. obchodného zákonníka. Možnosť odstúpenia od zmluvy je však celkom vylúčená v prípade, že sa jedná o dodávku tzv. tónovaného materiálu.
 8. Lehota, v ktorej má byť tovar dodaný, začína plynúť odo dňa, kedy nadobudne účinnosť záväzok (kúpnej zmluvy) dodávateľa dodať objednaný tovar v zmysle ust. čl. I ods. 3 a 4 týchto podmienok.
 9. Odberateľ je povinný prevziať tovar do 10 dní od okamžiku, kedy bude dodávateľom vyzvaný k odberu; pokiaľ tak neurobí, je dodávateľ oprávnený uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch. V takom prípade je tiež oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,- € za 1 m2 zabratej skladovej plochy a deň.
 10. Dodávateľ môže tovar dodať postupne, každá dielčia dodávka sa považuje za predmet samostatnej relevantnej zmluvy. Žiadny nedostatok alebo vada dodávky týkajúcej sa niektorej relevantnej zmluvy alebo dielčej dodávky neoprávňuje  odberateľa k protiopatreniam vo vzťahu k inej relevantnej zmluve alebo inej dielčej dodávke.

 

IV.

Množstvo, akosť, prevedenie a obal tovaru

 1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení, ktoré určuje objednávka, pokiaľ je uskutočnená v súlade s ponukou dodávateľa.
 2. Ak vyplýva z objednávky, že množstvo tovaru je určené iba približne, je dodávateľ oprávnený určiť presné množstvo tovaru, ktoré má byť dodané. Pokiaľ z dojednania strán nevyplýva niečo iného, nesmie odchýlka presiahnuť 5% množstva stanoveného v objednávke.
 3. Ak vyplýva z povahy tovaru, že jeho množstvo určené v objednávke je iba približné, môže predstavovať rozdiel medzi množstvom tovaru určeným v objednávke a množstvom tovaru skutočne dodaným najviac 5% množstva uvedeného v objednávke, pokiaľ z ujednania strán alebo z predchádzajúcej praxe medzi stranami nevyplýva niečo iného. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade objednávky tónovaných materiálov, je s ohľadom na povahu a technológiu prípravy tohto tovaru množstvo stanovené v objednávke iba približne, pričom povolený rozdiel uvedený v tomto odseku sa na tieto prípady bez ďalšieho vzťahuje.
 4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku má dodávateľ nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.
 5. Ak dodá dodávateľ väčšie množstvo tovaru, než je stanovené v objednávke, môže odberateľ dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru s výnimkou rozdielu podľa ods. 3 tohto článku. Pokiaľ odberateľ prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene stanovenej v rámcovej kúpnej zmluve alebo v akceptovanej objednávke a množstvu prijatého prebytočného tovaru.
 6. Tónovanie tovaru je možné len u vybraných produktov, označených takto v ponuke dodávateľa. Tónovanie vo výrobe je možné iba pri objednávke 200 kg materiálov v jednom odtieni. V prípade, že sa jedná o tónovanie materiálov v skladoch dodávateľa, je možné  ho uskutočniť i v množstve pod 200 kg pre odtieň.
 7. Pre tovar tónovaný na zákazku budú účtované príplatky za tónovanie, a to podľa aktuálneho cenníka tovaru. Odberatelia berú na vedomie, že dodávateľ má právo jednostranne zvýšiť štandardný príplatok za tónovanie, pričom toto zvýšenie príplatku je povinný odberateľovi bez meškania oznámiť.
 8. Hmotnosti materiálov sú uvádzané vrátane obalov.
 9. Minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať, je jedno balenie; výnimku z tohto ustanovenia tvoria laky a glazúry, kde minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať je jeden kartón.
 10. Dodávky tovaru, ktorého výrobcom sú spoločnosti koncernu DAW a ktoré nesú obchodné označenie dodávateľa, v hodnote určenej v prílohe č. 1 , dopraví dodávateľ na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky zdarma, pokiaľ je toto dopravne dostupné a doprava je na dané miesto realizovateľná.
 11. Pokiaľ odberateľ v objednávke nestanoví niečo iné, bude tovar dodaný len v celom rozsahu objednávky naraz.
 12. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo ak nie je možné tento spôsob určiť, spôsobom potrebným k uchovaniu a ochrane tovaru.
 13. Tovar je dodávaný podľa druhu v papierových obaloch, plastových vedrách, kartónoch, eventuálne i voľne uložené. Rozhodnutie o použití konkrétneho spôsobu balenia si vyhradzuje dodávateľ.
 14. Tovar je dodávaný na EUR paletách.
 15. Akékoľvek obaly sú nevratné s výnimkou vratných EUR paliet. Zákazníkom je ďalej účtovaná paleta, ktorá je v štandarde EUR, na ktorej je tovar dopravený na miesto určenia. Cena tejto palety je 15,60-€ bez DPH. Cena a počet paliet budú uvedené na faktúre a na dodacom liste. Zákazníci majú možnosť do 2 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, vrátiť nepoškodené palety spolu s uvedením čísla dodacieho listu, ku ktorému sa vrátenie paliet viaže a bude im na hodnotu vrátených paliet vystavený dobropis. Cena paliet pri vystavení dobropisu bude znížená o amortizáciu, účtovaná čiastka bude 14,70-€ bez DPH.
 16. Palety je možné vrátiť prepravcovi pri doručení tovaru. Túto požiadavku musí obsahovať objednávka – ide o paletu na výmenu.
 17. Odberateľ je oprávnený takto vrátiť len obaly v množstve neprevyšujúcom množstvo obalov, ktoré odobral.
 18.  

 

V.

Cena tovaru

 1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku tovaru vo výške, ktorá je určená aktuálnym cenníkom dodávateľa.
 2. Všetky ceny sa tvoria na základe platného cenníku v € bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru, o čom bude odberateľa vopred informovať.
 3. Ceny uvedené v cenníku dodávateľa sú uvedené vrátane obalov.
 4. V prípade dodávky farebných materiálov budú k cenám materiálov účtované príplatky za tónovanie podľa cenníka.
 5. V prípade zmeny cien tovaru platia pre dodávku podmienky, ktoré boli platné v dobe objednania tovaru odberateľom.

 

VI.

Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na tovar, akonáhle je mu dodaný tovar odovzdaný, avšak nie skôr, ako po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve dodávateľa a to i po jeho spracovaní.
 2. Ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté zmluvnými stranami niečo iné, je tovar dodávaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Výnimky je možné dohodnúť u jednotlivých zmluvných partnerov, ktorí hradia na základe faktúr (splatností uvedených na faktúre), v rámcovej kúpnej zmluve.
 4. Platbu je možné realizovať na základe proforma faktúry, ktorá sa odosiela faxom zákazníkovi po obdržaní objednávky a je splatná prevodom ihneď, alebo v hotovosti v miestach uvedených v čl. III ods. 1 týchto podmienok eventuálne vodičovi dopravcu v prípade dopravy tovaru odberateľa pomocou Zbernej služby podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 1 .
 5. V prípade neštandardnej objednávky (tónovanie, vybrané produkty či balenie ) môže dodávateľ požadovať zloženie zálohy až do výšky 50% hodnoty dodávky; objednávka bude akceptovaná až po zložení tejto zálohy.
 6. Prípadná dohodnutá zmena platobných podmienok môže mať vplyv na cenu zákazky, čo odberateľ berie na vedomie.
 7. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s platbou za dodávku tovaru, nie je dodávateľ povinný dodávať odberateľovi ďalší objednaný tovar, a to až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky (vrátane zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania); tovar už pripravený na dodanie odberateľovi bude uložený v sklade dodávateľa, až do splnenia všetkých podmienok stanovených na dodanie tovaru alebo k zrušeniu zákazky. V takomto prípade je odberateľ povinný hradiť všetky náklady spojené s takýmto uložením tovaru, a to vo výške stanovenej v ust. čl. III ods. 10 týchto podmienok.
 8. V prípade omeškanie s platbou nie je dodávateľ povinný poskytovať ani ďalšie služby dohodnuté v súvislosti so zákazkou ( poradenstvo, atď.)
 9. Záväzok zo strany odberateľa uhradiť riadne a včas je považovaný za splnený v okamihu pripísania čiastky na účet dodávateľa.
 10. V prípade, že nastanú pochybnosti dodávateľa o platobnej schopnosti odberateľa, zaväzuje sa na požiadanie odberateľ dodávateľovi poskytnúť pred uskutočnením ďalších dodávok tovaru zabezpečovacie podklady, ktorými dodávateľovi nepochybne doloží svoju schopnosť hradiť splatné záväzky minimálne v rozsahu objednaných dodávok. Dodávateľ môže tiež požadovať zmluvné zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu; pokiaľ bolo dojednané zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu, je odberateľ povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dohodnutou pre dodávku tovaru, odovzdať dodávateľovi doklady preukazujúce, že zaplatenie kúpnej ceny prebehlo v súlade so zmluvou. Ak nesplní odberateľ túto povinnosť, môže dodávateľ odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak odberateľ nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v dodatočnej primeranej lehote stanovenej dodávateľom, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť.
 11. Odberateľ dáva podpisom rámcovej kúpnej zmluvy alebo uskutočnením objednávky dodávateľovi právo vstúpiť do priestorov odberateľa za účelom prevzatia predmetu plnenia dodávky pre prípad, že odberateľ nezaplatí kúpnu cenu za tovar a bude k tomu dodávateľom vyzvaný. 
 12. Náležitosti faktúry:
     1. označenie faktúry a jej číslo
     2. obchodný názov a sídlo (presná adresa) organizácie dodávateľa a odberateľa
     3. predmet dodávky a deň jej plnenia
     4. deň odoslania faktúry a doba splatnosti
     5. označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť zaplatené
     6. cenu za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti
     7. celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane, vrátane DIČ dodávateľa a odberateľa.

 

           

VII.

Vady tovaru, nároky z vád, reklamácie a garancie

 1. Pri prevzatí tovaru odovzdá dodávateľ odberateľovi dodací list. Odberateľ je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na kópiu dodacieho listu. Pre prípad, že bude takto dodané menej tovaru, než bolo stranami dohodnuté alebo podľa potvrdenej objednávky malo byť dodané, je odberateľ povinný vyznačiť na kópiu dodacieho listu zistený chýbajúci tovar.
 2. Pokiaľ z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z prehlásenia dodávateľa vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúcu časť tovaru ustanovenia o vadách tovaru.
 3. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých odberateľ v dobe uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, vedieť musel, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
 4. Prípadné odchýlky vo farebnosti materiálov rôznych výrobných šarží sú dané použitými surovinami a technológiou a nemôžu byť dôvodom k reklamácii. Odberateľ súhlasí s prípadným výskytom týchto odchýlok a berie na vedomie, že v danom prípade  sa nejedná o vady tovaru.
 5. Pokiaľ dodávateľ dodá tovar so súhlasom odberateľa pred dobou stanovenou pre jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, pokiaľ výkon tohto práva nespôsobí odberateľovi neprimerané komplikácie alebo neprimerané výdavky.
 6. Odberateľ je povinný prezrieť si tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne k povahe tovaru.
 7. Pokiaľ odberateľ tovaru tovar neprezrie alebo nezariadi, aby bol prezretý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 8. Právo odberateľa z vád tovaru nemôže byť priznané v súdnom konaní, pokiaľ odberateľ nepodá správu dodávateľovi o vadách tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo vady zistil, alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa ust. čl. VII ods. 6 týchto podmienok, alebo vady mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, poprípade od dôjdenia tovaru do miesta určenia. V prípade, že sa na tovar vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stanovená záručná lehota.
 9. Reklamáciu odtieňov je možné uskutočniť do 14 dní od dodania tovaru a výlučne pred použitím resp. spracovaním dodaného tovaru. V prípade, že v tejto lehote nebude reklamácia uskutočnená platí, že odberateľ s odtieňom dodaného tovaru súhlasí.
 10. Reklamácia sa podáva písomne; pri reklamácii je odberateľ povinný preukázať kúpu predmetu reklamácie u dodávateľa (faktúrou alebo dodacím listom, resp. kópiou niektorého z týchto dokladov).
 11. V prípade, že budú v rámci reklamácie zistené vady tovaru, ktoré podľa ust. § 345 odst. 2 obchodného zákonníka predstavujú podstatné porušenie zmluvy, môže odberateľ uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady podľa ust. § 436 obchodného zákonníka okrem možnosti odstúpenia od zmluvy podľa písm. d) cit. ustanovenia v prípade uvedenom v čl. III ods. 8 týchto podmienok.
 12. Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom (§ 346 obchodného zákonníka) môže odberateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ odberateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je dodávateľ povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru zvoleným spôsobom odstránenie vád však nesmie spôsobiť odberateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov. Pokiaľ požaduje odberateľ odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel dodávateľovi, uplatniť iné nároky z vád tovaru, ibaže dodávateľ oznámi odberateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Pokiaľ odberateľ nestanoví dodatočnú primeranú lehotu podľa tohto odseku, alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže dodávateľ oznámiť odberateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak odberateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní tohto oznámenia neoznámi dodávateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok stanovenej dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku. Ak neodstráni dodávateľ vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto odseku, môže odberateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ upozorní dodávateľa na úmysel odstúpiť od zmluvy pri stanovení dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže odberateľ bez súhlasu dodávateľa meniť.
 13. Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady odberateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu bol dodaný.
 14. Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil dodávateľovi.
 15. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak odberateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal. To však neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím odberateľa, alebo ak ku zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru. Toto ustanovenie rovnako neplatí, ak pred objavením vád odberateľ tovaru alebo jeho časť predal alebo tovar celkom alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť tovar nepredaný alebo nespotrebovaný alebo tovar pozmenený a poskytnúť dodávateľovi náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.
 16. Poradenstvo dodávateľa v ústnej i písomnej forme, pokiaľ ide o použitie dodaného tovaru, je nezáväzné a nezbavuje odberateľa povinnosti uskutočňovať vlastné preskúšanie použiteľnosti dodávaného tovaru pre daný účel použitia.
 17. Ukazovatele spotreby materiálov uvádzané v rámci dodávok tovaru kolíšu podľa charakteru a hrúbky nanášanej vrstvy, druhu podkladu a jeho savosti a spôsobu spracovania materiálu. Odberateľ berie na vedomie, že takto uvádzané údaje sú preto nezáväzné a dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky.
 18. Dodávateľ nenesie zodpovednosť ani záruku za akékoľvek práce prevádzané s tovarom dodávaným podľa týchto podmienok.

VIII.

Povinnosti odberateľa

 1. Odberateľ je povinný uskutočniť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy, týchto podmienok a zákona k tomu, aby dodávateľ mohol dodať tovar. Dodaný tovar je odberateľ povinný prevziať, pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva, že jeho prevzatie môže odmietnuť.
 2. Ak má odberateľ podľa zmluvy určiť dodatočne formu, veľkosť alebo vlastnosti tovaru a neučiní tak v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá, v lehote primeranej po doručení žiadosti dodávateľa, môže ich dodávateľ sám určiť s prihliadnutím k potrebám odberateľa, pokiaľ sú mu známe. Tým nie sú dotknuté iné nároky dodávateľa.
 3. Ak dodávateľ uskutočnil určenie sám, musí oznámiť podrobné údaje o tom odberateľovi a stanoviť primeranú lehotu, v ktorej môže odberateľ oznámiť dodávateľovi odchylné určenie. Pokiaľ tak odberateľ neurobí po doručení takéhoto oznámenia v určenej lehote, je určenie oznámené dodávateľom záväzné.

 

IX.

Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v dobe, kedy prevezme tovar od dodávateľa, alebo pokiaľ tak neurobí včas, v dobe, kedy mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a odberateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 2. Ak odberateľ prevzal tovar od inej osoby, než je dodávateľ, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa v dobe stanovenej pre dodanie tovaru, pokiaľ v tejto dobe bolo odberateľovi umožnené nakladať s tovarom a o tejto možnosti odberateľ vedel. Ak je odberateľovi umožnené nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v dobe, kedy má túto možnosť a dozvie sa o nej.
 3. V prípade, že je odberateľ povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste pre prepravu tovaru k odberateľovi, prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. V prípade, že kúpna zmluva zahŕňa povinnosť dodávateľa odoslať tovar, avšak dodávateľ nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia.
 4. Pokiaľ je v dobe uzavretia zmluvy tovar už prepravovaný, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však dodávateľ pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal, že už došlo ku škode na tovare, nesie zodpovednosť za túto škodu dodávateľ.
 5. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na odberateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa.

 

X.

Uskladnenie tovaru

 1. V prípade, že je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, kedy dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, a dodávateľ má tovar u seba alebo s ním môže inak nakladať, musí dodávateľ uskutočniť opatrenia primerané okolnostiam k uskladneniu tovaru. Dodávateľ je oprávnený tovar zadržovať, dovtedy, pokiaľ mu odberateľ neuhradí náklady vo výške stanovenej v čl. III ods. 10 týchto podmienok.
 2. Ak odberateľ prevzal tovar a má v úmysle ho odmietnuť, je povinný uskutočniť opatrenia primerané okolnostiam na uskladnenie tovaru.
 3. V prípade, že po dopravení tovaru do miesta určenia má odberateľ možnosť s ním nakladať a uplatní právo ho odmietnuť, je povinný tovar prevziať a mať ho u seba na účet dodávateľa, pokiaľ tak môže urobiť bez zaplatenia kúpnej ceny a bez neprimeraných ťažkostí a výdavkov.
 4. Strana, ktorá je v omeškaní s prevzatím alebo so spätným prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny, ktoré má byť uskutočnené pri prevzatí tovaru alebo s platením nákladov spojených s plnením povinností podľa tohto článku, môže byť vyzvaná k splneniu tejto povinnosti. Druhá strana je oprávnená vo výzve k prevzatiu tovaru stanoviť tomu primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí tovar predať vhodným spôsobom. Pred týmto predajom je však povinná upozorniť stranu, ktorá je v omeškaní, na úmysel tovar predať. Tento úmysel je možné oznámiť aj pri stanovení lehoty na prevzatie.
 5. Strana, ktorá tovar predala, je oprávnená ponechať si z výťažku predaja čiastku zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s plnením povinností podľa tohto článku a s predajom tovaru. Zvyšok získaného výťažku je povinná druhej strane bez zbytočného odkladu zaplatiť.
 6. Výrobky musia byť skladované v suchých a čistých temperovaných skladoch s rovnakou teplotou.

 

XI.

Vyššia moc

Dodávateľ má právo dodávku tovaru odvolať, dodať ju neskôr alebo ju skrátiť bez následnej zodpovednosti do tej miery, aby sa chránil pred oneskorením či prekážkami pri výrobe tovaru alebo zásobovania (obvyklým spôsobom alebo normálnou dodávkou) a pred všetkými okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontrolu, alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im dodávateľ môže predísť alebo ich ovplyvniť.

 

Tie zahrňujú (ale nie sú len na ne obmedzené)

- vyššiu moc                                       - výluku

- vojnu                                                - demonštráciu

- ozbrojené nepriateľské akcie           - priemyslový alebo obchodný rozpor

- teroristický útok                              - požiar

- povstanie                                          - explózia

-občianske nepokoje                          - záplava

- revolúcia                                          - nepriazeň počasia

- blokáda                                            - nehoda alebo zlyhanie továrne alebo strojného zariadenia

- embargo                                           - nedostatok materiálu, pracovných síl, dopravy, elektriny alebo  iných   náležitostí

-  štrajk                                               - zmena práva alebo regulácie či nariadenia vlády a štátny či regulačný zásah

 

XII.

Prevod práv

Práva vyplývajúce z relevantnej zmluvy ani ich časť nesmie odberateľ previesť na iného, zveriť mu ich, či inak s nimi naložiť. Každý takýto úkon bude neplatný.

 

XIII.

Zákaz reexportu

 1. Ktorýkoľvek odberateľ, ktorý má sídlo, bydlisko alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, nie je oprávnený tovar nadobudnutý  podľa relevantnej zmluvy exportovať kamkoľvek za hranice Slovenskej republiky, ak to nie je v relevantnej zmluve výslovne povolené.
 2. Ktorýkoľvek odberateľ, ktorý má sídlo, bydlisko alebo trvalý pobyt v inom štáte než v Slovenskej republike, nie je oprávnený tovar  nadobudnutý  podľa relevantnej zmluvy exportovať do iného štátu, pokiaľ tak nie je v relevantnej zmluve výslovne uvedené.
 3. Ak poruší odberateľ ustanovenie ods. 1 alebo 2 tohto článku zodpovedá dodávateľovi za škodu vzniknutú v súvislosti s porušením týchto ustanovení.

 

XIV.

Ďalšie ujednania

 1. Práva dodávateľa nesmú byť poškodené alebo skrátené žiadnou výhodou, úľavou alebo odkladom poskytnutým odberateľovi.
 2. Pokiaľ dodávateľ neuplatní niektoré svoje práva pri ich porušení, neznamená to, že sa vzdal uplatnenia svojho práva pri jeho inom, či nasledujúcom porušení.
 3. Práva dodávateľa podľa týchto podmienok sú súčasťou jeho ostatných práv, ktoré mu patria podľa zákonov alebo inak.
 4. Ak strana  odberateľa sa skladá z dvoch alebo viac osôb, ich záväzky  sú spoločné a nerozdielne.

 

XV.

Pokyny, zdravie a bezpečnosť

Odberateľ je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek pokynov, upozornení, informačných výpisov a iných materiálov (vrátane tých, a  to bez obmedzenia, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti) dodaných spoločne alebo v súvislosti s dodávkou tovaru a je povinný, pokiaľ on dodáva tovar, zaistiť, aby bol taktiež  takto zabezpečený (a zabezpečiť, aby tak urobili  i jeho zamestnanci a  sprostredkovatelia) voči ďalším odberateľom alebo užívateľom.

 

XVI.

Duševné vlastníctvo

 1. Odberateľ nemá žiadne právo k duševnému vlastníctvu dodávateľa, ktoré vlastní alebo na ktoré má licenciu, než (pokiaľ ho možno použiť) znovu predať tovar pod ochrannou známkou alebo značkou používanou dodávateľom, odberateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dovoliť, aby ochranná známka či značka alebo návod, či upozornenie priložené k tovaru bolo odstránené alebo zakryté.
 2. Všetky know-how, vzorky a iné náležitosti súvisiace s tovarom alebo s jeho vývojom patria do vlastníctva dodávateľa, musí s nimi byť nakladané ako s dôvernými a nemôžu byť kopírované, znovu vytvárané či prezradené žiadnej ďalšej osobe bez jeho výslovného písomného súhlasu
 3. Odberateľ je povinný vždy povinný bezodkladne upovedomiť dodávateľa potom, čo sa dozvie údaj či informácie naznačujúce, že tovar alebo jeho použitie, či predaj porušujú duševné vlastnícke práva tretích osôb. Dodávateľ nie je zodpovedný odberateľovi za vývoznú alebo inú zmluvu majúcu za následok také neoprávnené použitie  práva s výnimkou, že dodávateľ v dobe dodania tovaru vedel o tom, že tento tovar alebo jeho zamýšľané použitie či predaj, tak ako zamýšľa odberateľ, by mohol spôsobiť neoprávnené použitie týchto práv. Dodávateľ môže viesť akýkoľvek k tomu sa vzťahujúci spor a odberateľ je povinný mu byť nápomocný.

 

XVII.

Odškodnenie

Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi, ktorý jedná za seba, svojich úradníkov, zamestnancov a zástupcov, odškodniť  ich a prevziať zodpovednosť za záväzky každého z nich, za straty, škody, náklady, poplatky a vydanie (zahrňujúce bez obmedzenia právne poplatky a výdavky vynaložené pre úplné odškodnenie), ktoré im vzniknú žalobou, súdnym konaním, vymáhaním nárokov a pohľadávok alebo podaných proti každému z nich a vzniknutých priamo  alebo nepriamo pri porušení záväzku, ktorý odberateľ prevzal v relevantnej zmluve, alebo v súvislosti s týmto porušením.

 

XVIII.

Oddeliteľnosť

Akákoľvek úplná alebo čiastočná neplatnosť alebo nemožnosť vynútiť ustanovenie týchto podmienok alebo relevantnej zmluvy vzniknutá z akéhokoľvek dôvodu, nesmie ovplyvniť platnosť alebo možnosť vynútenia ostatných ustanovení z iného dôvodu, tieto budú považované pre tento účel za oddeliteľné a  za výslednú modifikáciu, ktorá v dôsledku toho nevyhnutne vnikla.

 

XIX.

Oznamovanie

 1. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne na adresu dodávateľa uvedenú v relevantnej zmluve, alebo faxom na faxové číslo rovnako uvedené v relevantnej zmluve, alebo poslané na takú inú adresu, telexové alebo faxové číslo alebo na vedomie takej osobe, ktorú dodávateľ určí odberateľovi.
 2. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne alebo telexom alebo faxom na takú adresu alebo telexové či faxové  číslo, ktorým sa dodávateľ spojí s odberateľom za účelom v týchto podmienkach stanovených.

 

XX.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky majú stanovenú účinnosť na dobu neurčitú, a to od 21.02.2023.
 2. Týmito podmienkami sa rušia predošlé Všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré sú týmito podmienkami v plnom rozsahu nahradené.
 3. Pokiaľ niektoré ustanovenie zanikne, či stratí platnosť, všetky ostatné zostávajú v platnosti.
 4. Tieto podmienky a každá relevantná zmluva sú podriadené zákonom Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi.
 5. Pre prípad súdneho sporu je príslušný súd na území Slovenskej republiky. Pre rozhodovanie v spore sa použije platné slovenské právo.
 6. V týchto podmienkach:
  - označenie záhlavia neovplyvňuje výklad textu
  - odkazy na zákony znamenajú tieto zákony a vykonávacie predpisy s nimi súvisiacimi v platnom znení zo zmenami, doplnkami a novelizáciami
  - „Zákon“ znamená obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

 

 

                                                    

                                                                            

 

                                                                             Caparol  Slovakia, s.r.o.

                                                                             Ing. Miroslav Krška, konateľ

 

V Bratislave, dňa 21.02.2023